A beautiful morning on Shi Shi beach on the Olympic Peninsula in Washington.

Day Dreams

Shi Shi Beach, Olympic Coast, WA

A beautiful morning on Shi Shi beach on the Olympic Peninsula in Washington. Photo © copyright by Luke Tingley.